ถุงผัก ถุงแพสซีฟ บรรจุผัก ถุงผลไม้ ( Passive Bag )

Last updated: Nov 4, 2019  |  17006 จำนวนผู้เข้าชม  |  ถุงผัก ถุงผลไม้ (Passive Bag)

ถุงผัก ถุงแพสซีฟ บรรจุผัก ถุงผลไม้ ( Passive Bag )

คุณสมบัติพิเศษของ ถุงผัก ถุงแพสซีฟ บรรจุผัก ถุงผลไม้ (Passive Bag )


บรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วยภาชนะบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ (MAP)

ผลิตผลทางการเกษตรพบว่าพืช, ผัก, ผลไม้, แต่ละชนิดมีอัตราการหายใจที่แตกต่างกันโดยผลิตผลที่มี
การหายใจสูงจะมีอายุ การเก็บรักษาสั้น ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์รวมกับหลักการ
สำคัญของด้านคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์พบว่า ฟิล์มพลาสติกที่ดีต้องมีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเอทิลีนและความชื้นผ่านด้วยอัตราที่เหมาะสม ดังนั้นการทำให้ฟิล์มสามารถ
แปลงสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุให้เป็นสภาวะสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere: EMA) 
ส่งผลให้พืชผักผลไม้ที่ใส่ไว้เป็นเทคโนโลยีการรักษาความสดและการถนอมอาหาร

ดังนั้นทางโรงงานจึงเตรียมหาวิธีใหม่ๆหรือปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีและมีอายุการ
เก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น วิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีนั่นคือ การบรรจุอาหารผักผลไม้สดดัดแปรสภาวะบรรยากาศ
Modified- Atmosphere Packaging (MAP)

การอาศัยคุณสมบัติของฟิลม์พลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เป็นตัวกำหนดสัดส่วนของก๊าซชนิดต่างๆ
ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปกติ แล้วฟิลม์พลาสติกที่ใช้จะสามารถยอมให้ก๊าซชนิดต่างๆซึมผ่านได้ใน
อัตราที่แตกต่างกัน  การเลือกฟิลม์พลาสติกที่จะเหมาะสมจะสามารถทำให้ระดับออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์
น้อยลงและเพิ่มระดับคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่อ็อกซิเจนถูกใช้ในกระบวนการ
หายใจตามธรรมชาติของผักผลไม้ และ ปลดปล่อยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์วิธีการดังกล่าวนี้เรียกว่า
" Passive modification "


ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร มีวัสดุหลากหลายถุงบรรจุอาหาร มีวัสดุหลากหลายชนิด  PP LDPE LLDPE  HDPE VACCUM  

เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าภายในให้กรอบ สด ใหม่ สะอาด สามารถเก็บไว้ได้นานเช่นกัน

 


Powered by MakeWebEasy.com